logo profile

Обществени поръчки

Показване на 31-40 от 286.

Процедури по ЗОП № П-2020-02: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Интелигентни автоматизирани производствени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”.

Дата на публикуване: 14.02.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-01: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника по договори с ФНИ и за НИС на Технически Университет - София

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-04: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София - малки предприятия „МОД – МАН“

Дата на публикуване: 06.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-03: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 03.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-02: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София”по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и обособените му звена” Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатични инсталации нуждите на НПГ по КТС Правец“

Дата на публикуване: 27.01.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-01: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София - малки предприятия „МОД – МАН“

Дата на публикуване: 24.01.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-57: „Процедура № 01–07 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

Дата на публикуване: 20.12.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-13: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 18.12.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-56: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН.

Дата на публикуване: 09.12.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-12: Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София

Дата на публикуване: 03.12.2019 г.