logo profile

Обществени поръчки

Показване на 31-40 от 166.

Процедури по ЗОП № П-2018-14: „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 16.10.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-13: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

Дата на публикуване: 15.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-15: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущ и авариен ремонт в студентски общежития № 3, 4, 12, 13, 16, 33А и студентски столове № 15 и 252 на ТУ - София”

Дата на публикуване: 12.10.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-12: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН

Дата на публикуване: 12.10.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-14: „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)“

Дата на публикуване: 11.10.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-05: „Ремонт и абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения и съоръжения с повишена опасност за нуждите на ЦУ на ТУ - София“

Дата на публикуване: 10.10.2018 г.

Процедури по ЗОП № П-2018-11: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника за Технически университет - София

Дата на публикуване: 04.10.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-04: „Извършване на профилактика на автоматични входни врати и подови автомати на учебните корпуси за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 12.09.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-13: "Реновиране на дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец"

Дата на публикуване: 27.08.2018 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2018-03: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2018 г.“

Дата на публикуване: 23.08.2018 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител