logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-07
АОП номер: 00193-2020-0007
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”
Дата: 04.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-07-01 Решение 06.03.2020 г.
2 П-2020-07-02 Обявление 06.03.2020 г.
3 П-2020-07-03 Документация 06.03.2020 г.
4 П-2020-07-04 Електронен ЕЕДОП 06.03.2020 г.
5 П-2020-07-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 23.04.2020 г.
6 П-2020-07-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 03.07.2020 г.
7 П-2020-07-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 23.07.2020 г.
8 П-2020-07-08 Решение за определяне на изпълнител 23.07.2020 г.
9 П-2020-07-09 Обявление за възложена поръчка 01.10.2020 г.
10 П-2020-07-10 Договор № З-133/23.09.2020 г. 01.10.2020 г.
11 П-2020-07-11 Приложение към договор № З-133/23.09.2020 г. 01.10.2020 г.
12 П-2020-07-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 13.01.2021 г.