logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-13
АОП номер: 00193-2020-0012
Вид: Открита процедура
Наименование: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020», по обособени позиции: Обособена позиция 1: Модулна система за електрохимичен синтез и Ротиращ дисков електрод с аксесоари (2 бр. накрайници и термостатирани клетки с капак и държач за електроди) Обособена позиция 2: Мощно високоволтово захранване с компютърен интерфейс и софтуер за управление Обособена позиция 3: Мултимер с компютърен интерфейс и софтуер за снемане и запис на данните Обособена позиция 4: Лабораторна камина Обособена позиция 5: Дебеломер с външна сонда за покрития върху феромагнитна и неферомагнитна основа с USB и захранващ адаптер, специализиран софтуер
Дата: 13.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-13-01 Решение 16.03.2020 г.
2 П-2020-13-02 Обявление 16.03.2020 г.
3 П-2020-13-03 Документация 18.03.2020 г.
4 П-2020-13-04 Електронен ЕЕДОП 18.03.2020 г.
5 П-2020-13-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
6 П-2020-13-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 17.07.2020 г.
7 П-2020-13-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 23.09.2020 г.
8 П-2020-13-08 Решение за определяне на изпълнител 20.10.2020 г.
9 П-2020-13-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.10.2020 г.
10 П-2020-13-10 Обявление за възложена поръчка 04.12.2020 г.
11 П-2020-13-11 Договор № З-167/25.11.2020 г. 04.12.2020 г.
12 П-2020-13-12 Договор № З-168/25.11.2020 г. 04.12.2020 г.
13 П-2020-13-13 Договор № З-169/25.11.2020 г. 04.12.2020 г.
14 П-2020-13-14 Договор № З-170/25.11.2020 г. 04.12.2020 г.
15 П-2020-13-15 Договор № З-171/25.11.2020 г. 04.12.2020 г.
16 П-2020-13-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.02.2021 г.
17 П-2020-13-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 26.03.2021 г.
18 П-2020-13-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 22.06.2022 г.