logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-08
АОП номер: 00193-2020-0008
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на ново компютърно оборудване по национални програми и по договори с ФНИ на НИС при Технически университет-София“
Дата: 05.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-08-01 Решение 09.03.2020 г.
2 П-2020-08-02 Обявление 09.03.2020 г.
3 П-2020-08-03 Документация 10.03.2020 г.
4 П-2020-08-04 Електронен ЕЕДОП 10.03.2020 г.
5 П-2020-08-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 06.04.2020 г.
6 П-2020-08-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 23.04.2020 г.
7 П-2020-08-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 03.07.2020 г.
8 П-2020-08-08 Решение за определяне на изпълнител 15.07.2020 г.
9 П-2020-08-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 15.07.2020 г.
10 П-2020-08-10 Обявление за възложена поръчка 14.08.2020 г.
11 П-2020-08-11 Договор № З-125/10.08.2020 г. и приложение част I 14.08.2020 г.
12 П-2020-08-12 Приложение към договор № З-125/10.08.2020 г.- част II 14.08.2020 г.
13 П-2020-08-13 Приложение към договор № З-125/10.08.2020 г.- част III 14.08.2020 г.
14 П-2020-08-14 Договор № З-126/10.08.2020 г. 14.08.2020 г.
15 П-2020-08-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 26.08.2020 г.
16 П-2020-08-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.10.2020 г.