logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-08
АОП номер: 00193-2020-0008
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на ново компютърно оборудване по национални програми и по договори с ФНИ на НИС при Технически университет-София“
Дата: 05.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-08-01 Решение 09.03.2020 г.
2 П-2020-08-02 Обявление 09.03.2020 г.
3 П-2020-08-03 Документация 10.03.2020 г.
4 П-2020-08-04 Електронен ЕЕДОП 10.03.2020 г.
5 П-2020-08-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 06.04.2020 г.
6 П-2020-08-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 23.04.2020 г.
7 П-2020-08-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 03.07.2020 г.
8 П-2020-08-08 Решение за определяне на изпълнител 15.07.2020 г.
9 П-2020-08-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 15.07.2020 г.