logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-14
АОП номер: 00193-2020-0013
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”
Дата: 16.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-14-01 Решение 18.03.2020 г.
2 П-2020-14-02 Обявление 18.03.2020 г.
3 П-2020-14-03 Документация 19.03.2020 г.
4 П-2020-14-04 Електронен ЕЕДОП 19.03.2020 г.
5 П-2020-14-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.