logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-12
АОП номер: 00193-2020-0011
Вид: Открита процедура
Наименование: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020», по обособени позиции: Обособена позиция 1: Сива кутия за пробинг станция и механичен комплект за калибриране, Тестер за широколентови радио комуникации CMW и Мрежов анализатор Обособена позиция 2: Микропозицинер комплект Обособена позиция 3: UV-NIR микроскопска камера Обособена позиция 4: CCD цветна цифрова камера с Vis филтри
Дата: 13.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-12-01 Решение 16.03.2020 г.
2 П-2020-12-02 Обявление 16.03.2020 г.
3 П-2020-12-03 Документация 18.03.2020 г.
4 П-2020-12-04 Електронен ЕЕДОП 18.03.2020 г.
5 П-2020-12-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос постъпил на 26.03.2020 г. 30.03.2020 г.
6 П-2020-12-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
7 П-2020-12-07 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 01.07.2020 г.
8 П-2020-12-08 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП в частта по обособени позиции № 1, 2 и 3 17.07.2020 г.
9 П-2020-12-09 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП в частта по обособени позиции № 1, 2 и 3 23.09.2020 г.
10 П-2020-12-10 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП в частта по обособена позиция № 4 12.10.2020 г.
11 П-2020-12-11 Решение за определяне на изпълнител в частта по обособени позиции № 1, 2 и 3 20.10.2020 г.
12 П-2020-12-12 Протоколи и окончателен доклад на комисията в частта по обособени позиции № 1, 2 и 3 20.10.2020 г.
13 П-2020-12-13 Решение за определяне на изпълнител в частта по обособена позиция № 4 20.10.2020 г.
14 П-2020-12-14 Протоколи и окончателен доклад на комисията в частта по обособена позиция № 4 20.10.2020 г.
15 П-2020-12-15 Обявление за възложена поръчка 04.12.2020 г.
16 П-2020-12-16 Договор № З-165/25.11.2020 г. 04.12.2020 г.
17 П-2020-12-17 Приложение към договор № З-165/25.11.2020 г. - I част 04.12.2020 г.
18 П-2020-12-18 Приложение към договор № З-165/25.11.2020 г. - II част 04.12.2020 г.
19 П-2020-12-19 Договор № З-166/25.11.2020 г. 04.12.2020 г.
20 П-2020-12-20 Договор № З-173/27.11.2020 г. 04.12.2020 г.
21 П-2020-12-21 Договор № З-174/27.11.2020 г. 04.12.2020 г.
22 П-2020-12-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 19.02.2021 г.
23 П-2020-12-23 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 19.02.2021 г.
24 П-2020-12-24 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.04.2021 г.
25 П-2020-12-25 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.04.2021 г.
26 П-2020-12-26 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.04.2021 г.