logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-12
АОП номер: 00193-2020-0011
Вид: Открита процедура
Наименование: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020», по обособени позиции: Обособена позиция 1: Сива кутия за пробинг станция и механичен комплект за калибриране, Тестер за широколентови радио комуникации CMW и Мрежов анализатор Обособена позиция 2: Микропозицинер комплект Обособена позиция 3: UV-NIR микроскопска камера Обособена позиция 4: CCD цветна цифрова камера с Vis филтри
Дата: 13.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-12-01 Решение 16.03.2020 г.
2 П-2020-12-02 Обявление 16.03.2020 г.
3 П-2020-12-03 Документация 18.03.2020 г.
4 П-2020-12-04 Електронен ЕЕДОП 18.03.2020 г.
5 П-2020-12-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос постъпил на 26.03.2020 г. 30.03.2020 г.
6 П-2020-12-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
7 П-2020-12-07 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 01.07.2020 г.
8 П-2020-12-08 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП в частта по обособени позиции № 1, 2 и 3 17.07.2020 г.