logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-15
АОП номер: 00193-2020-0014
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ обособена позиция № 1: Специализирана акустична камера за заснемане разпределението на нивото на звуково налягане. обособена позиция № 2: Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, подложени на механични въздействия.
Дата: 17.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-15-01 Решение 20.03.2020 г.
2 П-2020-15-02 Обявление 20.03.2020 г.
3 П-2020-15-03 Документация 20.03.2020 г.
4 П-2020-15-04 Електронен ЕЕДОП 20.03.2020 г.
5 П-2020-15-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.
6 П-2020-15-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 25.08.2020 г.
7 П-2020-15-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 08.09.2020 г.
8 П-2020-15-08 Решение за определяне на изпълнител 08.09.2020 г.
9 П-2020-15-09 Обявление за възложена поръчка 22.10.2020 г.
10 П-2020-15-10 Договор № З-144/08.10.2020 - за обособена позиция 1 22.10.2020 г.
11 П-2020-15-11 Договор № З-147/15.10.2020 - за обособена позиция 2 22.10.2020 г.
12 П-2020-15-12 Допълнително споразумение към сключен договор № З-144/08.10.2020г. - обособена позиция № 1 16.11.2020 г.
13 П-2020-15-13 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 16.11.2020 г.
14 П-2020-15-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.01.2021 г.
15 П-2020-15-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 23.09.2021 г.