logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-11
АОП номер: 00193-2020-0010
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка и пускане в експлоатация на Мобилен робот с GPS навигация“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 13.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-11-01 Решение 16.03.2020 г.
2 П-2020-11-02 Обявление 16.03.2020 г.
3 П-2020-11-03 Документация 18.03.2020 г.
4 П-2020-11-04 Електронен ЕЕДОП 18.03.2020 г.
5 П-2020-11-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 29.04.2020 г.