logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-50
АОП номер: 00193-2019-0051
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.” обособена позиция № 1: Специализиран софтуер за моделиране на електронни схеми. обособена позиция № 2: Специализиран софтуер за събиране и обработка на данни и дистанционно управление на експерименти. обособена позиция № 3: Специализиран софтуер за симулиране и синтез. обособена позиция № 4: Специализиран софтуер за симулационно моделиране на акустични потоци и мултифизични анализи обособена позиция № 5: Visual Studio Professional.
Дата: 31.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-50-01 Решение 04.11.2019 г.
2 П-2019-50-02 Обявление 04.11.2019 г.
3 П-2019-50-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-50-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.