logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-50
АОП номер: 00193-2019-0051
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.” обособена позиция № 1: Специализиран софтуер за моделиране на електронни схеми. обособена позиция № 2: Специализиран софтуер за събиране и обработка на данни и дистанционно управление на експерименти. обособена позиция № 3: Специализиран софтуер за симулиране и синтез. обособена позиция № 4: Специализиран софтуер за симулационно моделиране на акустични потоци и мултифизични анализи обособена позиция № 5: Visual Studio Professional.
Дата: 31.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-50-01 Решение 04.11.2019 г.
2 П-2019-50-02 Обявление 04.11.2019 г.
3 П-2019-50-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-50-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.
5 П-2019-50-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 09.01.2020 г.
6 П-2019-50-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 28.01.2020 г.
7 П-2019-50-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 19.02.2020 г.
8 П-2019-50-08 Решение за определяне на изпълнител 19.02.2020 г.
9 П-2019-50-09 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП по обособена позиция № 3 04.03.2020 г.
10 П-2019-50-10 Протоколи и окончателен доклад на комисията по обособена позиция № 3 11.03.2020 г.
11 П-2019-50-11 Решение за определяне на изпълнител по обособена позиция № 3 11.03.2020 г.
12 П-2019-50-12 Обявление за възложена поръчка 30.03.2020 г.
13 П-2019-50-13 Договор № З-55/17.03.2020 г. - обособена позиция 1 30.03.2020 г.
14 П-2019-50-14 Договор № З-56/17.03.2020 г. - обособена позиция 2 30.03.2020 г.
15 П-2019-50-15 Договор № З-57/17.03.2020 г. - обособена позиция 4 30.03.2020 г.
16 П-2019-50-16 Договор № З-60/20.03.2020 г. - обособена позиция 5 30.03.2020 г.
17 П-2019-50-17 Обявление за възложена поръчка 11.05.2020 г.
18 П-2019-50-18 Договор 11.05.2020 г.
19 П-2019-50-19 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.05.2020 г.
20 П-2019-50-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 18.05.2020 г.
21 П-2019-50-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 18.05.2020 г.
22 П-2019-50-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.06.2020 г.
23 П-2019-50-23 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.09.2020 г.