logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-45
АОП номер: 00193-2019-0044
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”Обособена позиция 1: Процесна камера за изграждане на покрития;Обособена позиция 2: Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация.
Дата: 18.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-45-01 Решение 21.10.2019 г.
2 П-2019-45-02 Обявление 21.10.2019 г.
3 П-2019-45-03 Документация 23.10.2019 г.
4 П-2019-45-04 Електронен ЕЕДОП 23.10.2019 г.