logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-45
АОП номер: 00193-2019-0044
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”Обособена позиция 1: Процесна камера за изграждане на покрития;Обособена позиция 2: Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация.
Дата: 18.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-45-01 Решение 21.10.2019 г.
2 П-2019-45-02 Обявление 21.10.2019 г.
3 П-2019-45-03 Документация 23.10.2019 г.
4 П-2019-45-04 Електронен ЕЕДОП 23.10.2019 г.
5 П-2019-45-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 16.01.2020 г.
6 П-2019-45-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 29.01.2020 г.
7 П-2019-45-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 21.02.2020 г.
8 П-2019-45-08 Решение за определяне на изпълнител 21.02.2020 г.
9 П-2019-45-09 Обявление за възложена поръчка 03.04.2020 г.
10 П-2019-45-10 Договор № З-59/18.03.2020 г.- обособена позиция 1 03.04.2020 г.
11 П-2019-45-11 Договор № З-61/20.03.2020 г.- обособена позиция 2 03.04.2020 г.
12 П-2019-45-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 26.03.2021 г.
13 П-2019-45-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.04.2021 г.