logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-44
АОП номер: 00193-2019-0043
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-06
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 17.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-44-01 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - I-ви етап 21.10.2019 г.
2 П-2019-44-02 Решение 21.10.2019 г.
3 П-2019-44-03 Обявление 21.10.2019 г.
4 П-2019-44-04 Документация 22.10.2019 г.
5 П-2019-44-05 Електронен ЕЕДОП 22.10.2019 г.
6 П-2019-44-06 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - II-ри етап 31.10.2019 г.
7 П-2019-44-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 02.01.2020 г.
8 П-2019-44-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.01.2020 г.
9 П-2019-44-09 Решение за определяне на изпълнител 20.01.2020 г.
10 П-2019-44-10 Обявление за възложена поръчка Договор № З-18/17.2.2020 г. - по обособена позиция 1 24.02.2020 г.
11 П-2019-44-11 Договор № З-18/17.2.2020 г. - по обособена позиция 1 24.02.2020 г.
12 П-2019-44-12 Обявление за възложена поръчка за Договор № З-70/28.04.2020 г. - по обособена позиция 2 07.05.2020 г.
13 П-2019-44-13 Договор № З-70/28.04.2020 г. - по обособена позиция 2 07.05.2020 г.
14 П-2019-44-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.05.2020 г.
15 П-2019-44-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.09.2020 г.