logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-44
АОП номер: 00193-2019-0043
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-06
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 17.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-44-01 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - I-ви етап 21.10.2019 г.
2 П-2019-44-02 Решение 21.10.2019 г.
3 П-2019-44-03 Обявление 21.10.2019 г.
4 П-2019-44-04 Документация 22.10.2019 г.
5 П-2019-44-05 Електронен ЕЕДОП 22.10.2019 г.
6 П-2019-44-06 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - II-ри етап 31.10.2019 г.