logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-06
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализиран измервателен комплект за оценка на топлинния комфорт; Обособена позиция 2: Топлинен манекен за оценка на топлинния комфорт.
Дата: 21.08.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-06-01 Покана 21.08.2019 г.
2 ПК-2019-06-02 Индикативни Оферти 27.08.2019 г.
3 ПК-2019-06-03 Отговори на потенциални участници 27.08.2019 г.