logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-15
АОП номер: 00193-2019-0014
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София, Институт по механика – БАН и Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 24.06.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-15-01 Решение 27.06.2019 г.
2 П-2019-15-02 Обявление 27.06.2019 г.
3 П-2019-15-03 Документация 28.06.2019 г.
4 П-2019-15-04 Електронен ЕЕДОП 28.06.2019 г.
5 П-2019-15-05 Обявление за изменение 11.07.2019 г.
6 П-2019-15-06 Документация - коригирана 11.07.2019 г.
7 П-2019-15-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 03.09.2019 г.
8 П-2019-15-08 Решение за определяне на изпълнител 13.09.2019 г.
9 П-2019-15-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 13.09.2019 г.
10 П-2019-15-10 Обявление за възложена поръчка Договор № З-95/25.09.2019 г. 11.10.2019 г.
11 П-2019-15-11 Договор № З-95/25.09.2019 г. 11.10.2019 г.
12 П-2019-15-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 18.11.2019 г.