logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-35
АОП номер: 00193-2019-0034
Вид: Публично състезание
Наименование: Застраховане на моторни средства (МПС) и плавателни съдове, на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и на наети машини, съоръжения и оборудване за нуждите на ТУ - София“
Дата: 30.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-35-01 Решение 30.09.2019 г.
2 П-2019-35-02 Обявление 30.09.2019 г.
3 П-2019-35-03 Документация 30.09.2019 г.
4 П-2019-35-04 Електронен ЕЕДОП 30.09.2019 г.
5 П-2019-35-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 03.10.2019 г.
6 П-2019-35-06 Разяснения по условията на обществената поръчка 03.10.2019 г.