logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-35
АОП номер: 00193-2019-0034
Вид: Публично състезание
Наименование: Застраховане на моторни средства (МПС) и плавателни съдове, на преподаватели, служители и студенти при командировки, на дълготрайни материални активи (ДМА) и на наети машини, съоръжения и оборудване за нуждите на ТУ - София“
Дата: 30.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-35-01 Решение 30.09.2019 г.
2 П-2019-35-02 Обявление 30.09.2019 г.
3 П-2019-35-03 Документация 30.09.2019 г.
4 П-2019-35-04 Електронен ЕЕДОП 30.09.2019 г.
5 П-2019-35-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 03.10.2019 г.
6 П-2019-35-06 Разяснения по условията на обществената поръчка 03.10.2019 г.
7 П-2019-35-07 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 06.11.2019 г.
8 П-2019-35-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 14.11.2019 г.
9 П-2019-35-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 29.11.2019 г.
10 П-2019-35-10 Решение за определяне на изпълнител 29.11.2019 г.
11 П-2019-35-11 Договор № З-148/19.12.2019 г. - обособена позиция № 1 16.01.2020 г.
12 П-2019-35-12 Договор № З-147/19.12.2019 г. - обособена позиция № 2 16.01.2020 г.
13 П-2019-35-13 Договор № З-157/20.12.2019 г. - обособена позиция № 3 16.01.2020 г.
14 П-2019-35-14 Обявление за възложена поръчка 16.01.2020 г.
15 П-2019-35-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 20.01.2021 г.
16 П-2019-35-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 28.01.2021 г.
17 П-2019-35-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 28.01.2021 г.