logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-02
АОП номер: 00193-2020-0002
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-16
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Интелигентни автоматизирани производствени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”.
Дата: 14.02.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-02-02 Обявление 17.02.2020 г.
2 П-2020-02-03 Решение 17.02.2020 г.
3 П-2020-02-04 Документация 18.02.2020 г.
4 П-2020-02-05 Електронен ЕЕДОП 18.02.2020 г.
5 П-2020-02-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 21.05.2020 г.
6 П-2020-02-07 Решение за определяне на изпълнител 29.06.2020 г.
7 П-2020-02-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 29.06.2020 г.
8 П-2020-02-09 Обявление за възложена поръчка 28.07.2020 г.
9 П-2020-02-10 Договор № З-113/24.07.2020 г. 28.07.2020 г.
10 П-2020-02-11 Приложение към договор № З-113/24.07.2020 г. 28.07.2020 г.
11 П-2020-02-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.01.2021 г.