logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-16
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Интелигентни автоматизирани производствени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”
Дата: 23.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-16-01 Покана 23.10.2019 г.
2 ПК-2019-16-02 Индикативни Оферти 24.10.2019 г.