logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-05
АОП номер: 00193-2020-0005
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на система вентилаторна за генериране на въздушен поток за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.
Дата: 02.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-05-01 Решение 05.03.2020 г.
2 П-2020-05-02 Обявление 05.03.2020 г.
3 П-2020-05-03 Документация 06.03.2020 г.
4 П-2020-05-04 Електронен ЕЕДОП 06.03.2020 г.
5 П-2020-05-05 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 23.04.2020 г.
6 П-2020-05-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 23.09.2020 г.
7 П-2020-05-07 Решение за определяне на изпълнител 01.10.2020 г.
8 П-2020-05-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 01.10.2020 г.
9 П-2020-05-09 Обявление за възложена поръчка 06.11.2020 г.
10 П-2020-05-10 Договор № З-149/23.10.2020 г. 06.11.2020 г.
11 П-2020-05-11 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.06.2021 г.