logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-33
АОП номер: 00193-2020-0032
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на осцилоскопи и сонди за осцилоскопи за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“
Дата: 12.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-33-01 Решение 15.06.2020 г.
2 П-2020-33-02 Обявление 15.06.2020 г.
3 П-2020-33-03 Документация 17.06.2020 г.
4 П-2020-33-04 Електронен ЕЕДОП 17.06.2020 г.
5 П-2020-33-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 07.07.2020 г. 09.07.2020 г.
6 П-2020-33-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 10.08.2020 г.
7 П-2020-33-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 14.08.2020 г.
8 П-2020-33-08 Решение за определяне на изпълнител 14.08.2020 г.
9 П-2020-33-09 Обявление за възложена поръчка 12.10.2020 г.
10 П-2020-33-10 Договор № З-141/25.09.2020 г 12.10.2020 г.
11 П-2020-33-11 Приложение към договор № З-141/25.09.2020 г 12.10.2020 г.
12 П-2020-33-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 05.11.2020 г.