logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-37
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии" за нуждите на Технически университет - София и Институт по физика на твърдото тяло към Българска академия на науките". - съвместно възлагане. Обществената поръчка се финансира по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР).
Дата: 12.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-37-01 Съобщение - Линк към поръчката. 12.06.2020 г.