logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-32
АОП номер: 00193-2020-0031
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на интегрирана лазерна технологична система за микро- и нанообработка на материали за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 11.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-32-01 Решение 15.06.2020 г.
2 П-2020-32-02 Обявление 15.06.2020 г.
3 П-2020-32-03 Документация 16.06.2020 г.
4 П-2020-32-04 Електронен ЕЕДОП 16.06.2020 г.
5 П-2020-32-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 25.09.2020 г.
6 П-2020-32-06 Решение за определяне на изпълнител 12.10.2020 г.
7 П-2020-32-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 12.10.2020 г.
8 П-2020-32-08 Решение за прекратяване 25.06.2021 г.
9 П-2020-32-09 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на поръчката 12.07.2021 г.