logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-32
АОП номер: 00193-2020-0031
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на интегрирана лазерна технологична система за микро- и нанообработка на материали за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 11.06.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-32-01 Решение 15.06.2020 г.
2 П-2020-32-02 Обявление 15.06.2020 г.
3 П-2020-32-03 Документация 16.06.2020 г.
4 П-2020-32-04 Електронен ЕЕДОП 16.06.2020 г.