logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-55
АОП номер: 00193-2019-0054
Вид: Публично състезание
Наименование: Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София
Дата: 05.11.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-55-01 Решение 05.11.2019 г.
2 П-2019-55-02 Обявление 05.11.2019 г.
3 П-2019-55-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-55-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.
5 П-2019-55-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 12.11.2019 г.
6 П-2019-55-06 Разяснения по условията на обществената поръчка 22.11.2019 г.
7 П-2019-55-07 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 16.01.2020 г.
8 П-2019-55-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 28.01.2020 г.
9 П-2019-55-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 07.02.2020 г.
10 П-2019-55-10 Решение за определяне на изпълнител № ОП-45/06.02.2020г. 07.02.2020 г.
11 П-2019-55-11 Обявление за възложена поръчка 05.03.2020 г.
12 П-2019-55-12 Договор № 3-35/28.02.2020г. 05.03.2020 г.
13 П-2019-55-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.03.2021 г.