logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-56
АОП номер: 00193-2019-0055
Вид: Открита процедура
Наименование: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН.
Дата: 09.12.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-56-01 Решение 11.12.2019 г.
2 П-2019-56-02 Обявление 11.12.2019 г.
3 П-2019-56-03 Документация 12.12.2019 г.
4 П-2019-56-04 Електронен ЕЕДОП 12.12.2019 г.
5 П-2019-56-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 16.12.2019 г. 18.12.2019 г.
6 П-2019-56-06 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 23.12.2019 г.
7 П-2019-56-07 Документация - коригирана 23.12.2019 г.
8 П-2019-56-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 05.02.2020 г.
9 П-2019-56-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 11.02.2020 г.
10 П-2019-56-10 Решение за определяне на изпълнител № ОП-51/11.02.2020г. 11.02.2020 г.
11 П-2019-56-11 Решение за определяне на изпълнител № ОП-70/24.02.2020 г. на Ректора на Технически университет – София за изменение на Решение № ОП-51/11.02.2020г. 24.02.2020 г.
12 П-2019-56-12 Обявление за възложена поръчка 16.03.2020 г.
13 П-2019-56-13 Договор № З-45/10.03.2020 г. 16.03.2020 г.
14 П-2019-56-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.05.2021 г.