logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-57
АОП номер: 00193-2019-0056
Вид: Открита процедура
Наименование: „Процедура № 01–07 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“
Дата: 20.12.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-57-01 Решение 23.12.2019 г.
2 П-2019-57-02 Обявление 23.12.2019 г.
3 П-2019-57-03 Документация 27.12.2019 г.
4 П-2019-57-04 Електронен ЕЕДОП 27.12.2019 г.
5 П-2019-57-05 Разяснения по условията на обществената поръчка във връзка с въпрос, постъпил на 20.01.2020 г. 24.01.2020 г.
6 П-2019-57-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 21.02.2020 г.