logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-57
АОП номер: 00193-2019-0056
Вид: Открита процедура
Наименование: „Процедура № 01–07 Доставка, инсталиране и конфигуриране на център за данни и мрежово оборудване на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“
Дата: 20.12.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-57-01 Решение 23.12.2019 г.
2 П-2019-57-02 Обявление 23.12.2019 г.
3 П-2019-57-03 Документация 27.12.2019 г.
4 П-2019-57-04 Електронен ЕЕДОП 27.12.2019 г.
5 П-2019-57-05 Разяснения по условията на обществената поръчка във връзка с въпрос, постъпил на 20.01.2020 г. 24.01.2020 г.
6 П-2019-57-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 21.02.2020 г.
7 П-2019-57-07 Решение за определяне на изпълнител 18.03.2020 г.
8 П-2019-57-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 18.03.2020 г.
9 П-2019-57-09 Обявление за възложена поръчка 18.05.2020 г.
10 П-2019-57-10 Договор № З-72/28.04.2020 г.- за обособена позиция 2 18.05.2020 г.
11 П-2019-57-11 Приложение към договор № З-72/28.04.2020 г. 18.05.2020 г.
12 П-2019-57-12 Договор № З-73/28.04.2020 г.- за обособена позиция 1 18.05.2020 г.
13 П-2019-57-13 Приложение към договор № З-73/28.04.2020 г. 18.05.2020 г.
14 П-2019-57-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.06.2020 г.
15 П-2019-57-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 18.06.2020 г.