logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-25
АОП номер: 00193-2020-0024
Вид: Публично състезание
Наименование: „Предоставяне на застраховка „Злополука“ по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на ТУ-София, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Дата: 18.05.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-25-01 Решение 18.05.2020 г.
2 П-2020-25-02 Обявление 18.05.2020 г.
3 П-2020-25-03 Документация 18.05.2020 г.
4 П-2020-25-04 Електронен ЕЕДОП 18.05.2020 г.
5 П-2020-25-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 18.06.2020 г.
6 П-2020-25-06 Протоколи и окончателен доклад на комисията 13.07.2020 г.
7 П-2020-25-07 Решение за определяне на изпълнител № ОП-305/13.07.2020 г. 13.07.2020 г.
8 П-2020-25-08 Обявление за възложена поръчка 05.08.2020 г.
9 П-2020-25-09 Договор № З-114/04.08.2020 г. 05.08.2020 г.