logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-25
АОП номер: 00193-2020-0024
Вид: Публично състезание
Наименование: „Предоставяне на застраховка „Злополука“ по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на ТУ-София, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Дата: 18.05.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-25-01 Решение 18.05.2020 г.
2 П-2020-25-02 Обявление 18.05.2020 г.
3 П-2020-25-03 Документация 18.05.2020 г.
4 П-2020-25-04 Електронен ЕЕДОП 18.05.2020 г.