logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2016-06
АОП номер: 9060045
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Упражняване на строителен надзор по реда на Закона за устройство на територията при изпълнение на СМР в обхвата на инвестиционен проект за основно обновяване на ограждащите конструкции на учебен блок № 3, системата за осветление на учебен блок № 3 и модернизация на образователния процес чрез изграждане на съвременни системи за вентилация и осветление в 2 лекционни аули в блок № 3 и 4 лекционни аули в блок № 1 на Технически университет–София, по проект BG16RFOP001-3.003-0012-С01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“
Дата: 16.12.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2016-06-01 Обява за събиране на оферти 16.12.2016 г.
2 С-2016-06-02 Документация 16.12.2016 г.
3 С-2016-06-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 16.12.2016 г.
4 С-2016-06-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 27.02.2017 г.
5 С-2016-06-05 Договор 14.03.2017 г.