logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-02
АОП номер: 9060491
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)”, по следните обособени позиции: • Обособена позиция 1: «Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София за звената в град София (Централно управление (ЦУ), ТУЕС - Младост, КЕЕ, МП ЕФТТОМ ХИМ, УЕП, Студентски общежития и столове (СОС) и ЦМС), Филиал Пловдив към ТУ – София, Факултет и Колеж Сливен към ТУ – София и ПГ по КТС в гр. Правец. • Обособена позиция 2: «Доставка на миещи и почистващи препарати за УСОБ – Семково към ТУ – София». • Обособена позиция 3: «Доставка на миещи и почистващи препарати за УСОБ Созопол към ТУ – София».
Дата: 09.01.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-02-01 Обява за събиране на оферти 09.01.2017 г.
2 С-2017-02-02 Документация 09.01.2017 г.
3 С-2017-02-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 09.01.2017 г.
4 С-2017-02-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 21.03.2017 г.
5 С-2017-02-05 Уведомление по чл. 194, ал. 2 от ЗОП 29.03.2017 г.
6 С-2017-02-06 Договор № З-35/10.04.2017 за обособена позиция № 1 19.04.2017 г.
7 С-2017-02-07 Договор № З-34/10.04.2017 за обособена позиция № 2 19.04.2017 г.
8 С-2017-02-08 Договор № З-33/10.04.2017 за обособена позиция № 3 19.04.2017 г.