logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-02
АОП номер: 00193-2017-0001
Вид: Открита процедура
Наименование: „Избор на изпълнител за доставка и инсталиране на оборудване за учебни зали по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“.
Дата: 24.02.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-02-01 Решение 27.02.2017 г.
2 П-2017-02-03 Обявление 27.02.2017 г.
3 П-2017-02-04 Документация 27.02.2017 г.
4 П-2017-02-05 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - I-ви етап 27.02.2017 г.
5 П-2017-02-06 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - II-ри етап 10.03.2017 г.
6 П-2017-02-07 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 24.03.2017 г. 27.03.2017 г.
7 П-2017-02-08 Разяснения по условията на обществената поръчка на искане, постъпило на 27.03.2017 г. 29.03.2017 г.
8 П-2017-02-09 Решение за прекратяване на обособена позиция № 4 11.04.2017 г.
9 П-2017-02-10 Обявление за възложена поръчка , прекратяване на обособена позиция № 4 03.05.2017 г.
10 П-2017-02-11 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 30.05.2017 г.
11 П-2017-02-12 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 20.07.2017 г.
12 П-2017-02-13 Решение за определяне на изпълнител 04.08.2017 г.
13 П-2017-02-14 Протоколи и окончателен доклад на комисията 04.08.2017 г.
14 П-2017-02-15 Решение за определяне на изпълнител 25.08.2017 г.
15 П-2017-02-16 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1: Договор № З-75/31.08.2017 г. ;за обособена позиция 2: Договор № З-76/31.08.2017 г. 18.09.2017 г.
16 П-2017-02-17 Договор № З-75/31.08.2017 г. за обособена позиция № 1 18.09.2017 г.
17 П-2017-02-18 Договор № З-76/31.08.2017 г. за обособена позиция № 2 18.09.2017 г.
18 П-2017-02-19 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 3: Договор № З-85/ 04.10.2017 г. 12.10.2017 г.
19 П-2017-02-20 Договор № З-85/04.10.2017 г. за обособена позиция № 3 12.10.2017 г.
20 П-2017-02-21 Приложение към договор № З-85/04.10.2017 г. за обособена позиция № 3 12.10.2017 г.
21 П-2017-02-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.04.2018 г.
22 П-2017-02-23 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.04.2018 г.
23 П-2017-02-24 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 28.06.2018 г.