logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-03
АОП номер: 00193-2017-0002
Вид: Публично състезание
Наименование: Избор на изпълнител за доставка и изпълнение на обзавеждане на учебни зали по проект "Подобряване на качеството на образователната среда в ТУ - София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1
Дата: 27.02.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-03-04 Решение 27.02.2017 г.
2 П-2017-03-05 Обявление 27.02.2017 г.
3 П-2017-03-06 Документация 27.02.2017 г.
4 П-2017-03-07 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 19.05.2017 г.
5 П-2017-03-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 02.06.2017 г.
6 П-2017-03-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 30.06.2017 г.
7 П-2017-03-10 Решение за определяне на изпълнител 30.06.2017 г.
8 П-2017-03-11 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1: Договор № З-68/31.07.2017 г.;за обособена позиция 2: Договор № З-69/31.07.2017 г. 07.08.2017 г.
9 П-2017-03-12 Договор № З-68/31.07.2017 г. за обособена позиция № 1 07.08.2017 г.
10 П-2017-03-13 Договор № З-69/31.07.2017 г. за обособена позиция № 2 07.08.2017 г.
11 П-2017-03-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.02.2018 г.
12 П-2017-03-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.02.2018 г.