logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-04
АОП номер: 00193-2017-0003
Вид: Публично състезание
Наименование: Изпълнение на строителни и монтажни работи за основно обновяване на ограждащите елементи на учебен Блок 3, обновяване на системата за осветление и текущ ремонт в учебни зали в Блок 1 и Блок 3, и модернизация на образователния процес чрез изграждане на високотехнологични системи за климатизация в лекционни аули в Блок 1 и в Блок 3 на Технически университет – София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изпълнение на строителни и монтажни работи за основно обновяване на ограждащите елементи на Блок 3 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“ Обособена позиция № 2: Изпълнение на текущ ремонт и обновяване на системата за осветление в 9 (девет) учебни зали и 2 (две) лекционни аули в Блок 3, и в 4 (четири) лекционни аули в Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“ Обособена позиция № 3: Изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на Блок 3 и 4 (четири) аули на Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“
Дата: 28.02.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-04-01 Решение 28.02.2017 г.
2 П-2017-04-02 Обявление 28.02.2017 г.
3 П-2017-04-03 Документация 28.02.2017 г.
4 П-2017-04-04 Инвестиционен проект 28.02.2017 г.
5 П-2017-04-05 Обявление за изменение 06.03.2017 г.
6 П-2017-04-06 Документация - коригирана 06.03.2017 г.
7 П-2017-04-07 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси постъпили на 22.03.2017 г. 23.03.2017 г.
8 П-2017-04-08 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 24.03.2017 г. 27.03.2017 г.
9 П-2017-04-09 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 29.03.2017 г. 31.03.2017 г.
10 П-2017-04-10 Решение за прекратяване 20.04.2017 г.
11 П-2017-04-11 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 05.05.2017 г.
12 П-2017-04-12 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на позиция 3 05.05.2017 г.
13 П-2017-04-13 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 12.06.2017 г.
14 П-2017-04-14 Протоколи и окончателен доклад на комисията 22.06.2017 г.
15 П-2017-04-15 Решение за определяне на изпълнител 22.06.2017 г.
16 П-2017-04-16 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1: Договор № З-57/11.07.2017 г.; за обособена позиция 2: Договор № З-58/11.07.2017 г. 24.07.2017 г.
17 П-2017-04-17 Договор 24.07.2017 г.
18 П-2017-04-18 Договор 24.07.2017 г.
19 П-2017-04-19 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 26.11.2018 г.
20 П-2017-04-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.12.2018 г.