logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-11
АОП номер: 00193-2017-0006
Вид: Пряко договаряне
Наименование: Изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на Блок 3 и 4 (четири) аули на Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“
Дата: 01.06.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-11-01 Решение 01.06.2017 г.
2 П-2017-11-02 Покана 01.06.2017 г.
3 П-2017-11-03 Документация 01.06.2017 г.
4 П-2017-11-04 Протоколи и окончателен доклад на комисията 28.06.2017 г.
5 П-2017-11-05 Решение за определяне на изпълнител 28.06.2017 г.
6 П-2017-11-06 Договор 25.07.2017 г.
7 П-2017-11-07 Обявление за възложена поръчка Договор № З-63/19.07.2017 г. 25.07.2017 г.
8 П-2017-11-08 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 20.11.2018 г.