logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2017-09
АОП номер: 9068095
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“(запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“
Дата: 08.09.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2017-09-01 Обява за събиране на оферти 08.09.2017 г.
2 С-2017-09-02 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 08.09.2017 г.
3 С-2017-09-03 Документация 08.09.2017 г.
4 С-2017-09-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 27.09.2017 г.
5 С-2017-09-05 Договор № З-78/28.09.2017 г. за обособена позиция № 1 29.09.2017 г.
6 С-2017-09-06 Договор № З-79/28.09.2017 г. за обособена позиция № 2 29.09.2017 г.