logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-16
АОП номер: 00193-2017-0011
Вид: Публично състезание
Наименование: „Доставка на тонер касети в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“
Дата: 18.09.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-16-01 Решение 18.09.2017 г.
2 П-2017-16-02 Обявление 18.09.2017 г.
3 П-2017-16-03 Документация 18.09.2017 г.
4 П-2017-16-04 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 24.10.2017 г.
5 П-2017-16-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 03.11.2017 г.
6 П-2017-16-06 Решение за определяне на изпълнител 15.11.2017 г.
7 П-2017-16-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 15.11.2017 г.
8 П-2017-16-08 Обявление за възложена поръчка : Договор З - 119/12.12.2017 г. 18.12.2017 г.
9 П-2017-16-09 Договор № З-119/12.12.2017 г. 18.12.2017 г.
10 П-2017-16-10 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 09.01.2018 г.