logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-01
АОП номер: 00193-2018-0001
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на компютърно оборудване по договори с ФНИ и за НИС при ТУ-София“
Дата: 27.02.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-01-01 Решение 01.03.2018 г.
2 П-2018-01-02 Обявление 01.03.2018 г.
3 П-2018-01-03 Документация 01.03.2018 г.
4 П-2018-01-04 Съобщение относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вид – еЕЕДОП 15.03.2018 г.
5 П-2018-01-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 30.03.2018 г. 02.04.2018 г.
6 П-2018-01-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 20.04.2018 г.
7 П-2018-01-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 03.05.2018 г.
8 П-2018-01-08 Решение за определяне на изпълнител 15.05.2018 г.
9 П-2018-01-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 15.05.2018 г.
10 П-2018-01-10 Обявление за възложена поръчка Договор № З-42/05.06.2018 г. 08.06.2018 г.
11 П-2018-01-11 Договор № З-42/05.06.2018 г. и пролжение към него част 1 08.06.2018 г.
12 П-2018-01-12 Договор № З-42/05.06.2018 г. - пролжение част 2 08.06.2018 г.
13 П-2018-01-13 Договор № З-42/05.06.2018 г. - пролжение част 3 08.06.2018 г.
14 П-2018-01-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 24.07.2018 г.