logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-02
АОП номер: 00193-2018-0002
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"
Дата: 13.04.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-02-01 Пазарни консултации 13.04.2018 г.
2 П-2018-02-02 Решение 16.04.2018 г.
3 П-2018-02-03 Обявление 16.04.2018 г.
4 П-2018-02-04 Документация 17.04.2018 г.
5 П-2018-02-05 Електронен ЕЕДОП 17.04.2018 г.
6 П-2018-02-06 Съобщение 10.05.2018 г.
7 П-2018-02-08 Информация при производство по обжалване 30.05.2018 г.
8 П-2018-02-09 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 13.08.2018 г.
9 П-2018-02-10 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции № 2, 3, 4 и 7 30.11.2018 г.
10 П-2018-02-11 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 06.02.2019 г.
11 П-2018-02-12 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 09.04.2019 г.
12 П-2018-02-13 Решение за определяне на изпълнител 14.05.2019 г.
13 П-2018-02-14 Протоколи и окончателен доклад на комисията 14.05.2019 г.
14 П-2018-02-15 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособена позиция 6 03.06.2019 г.
15 П-2018-02-16 Решение за прекратяване по обособени позиции № 1, 5, 8 и 9 21.08.2019 г.
16 П-2018-02-17 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции № 1, 5, 8 и 9 09.09.2019 г.