logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-05
АОП номер: 00193-2018-0005
Вид: Публично състезание
Наименование: „Доставка на DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции, за мрежи високо напрежение“
Дата: 16.05.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-05-01 Решение 16.05.2018 г.
2 П-2018-05-02 Обявление 16.05.2018 г.
3 П-2018-05-03 Документация 16.05.2018 г.
4 П-2018-05-04 Електронен ЕЕДОП 16.05.2018 г.
5 П-2018-05-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 31.05.2018 г. 04.06.2018 г.
6 П-2018-05-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 29.06.2018 г.
7 П-2018-05-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 09.07.2018 г.
8 П-2018-05-08 Решение за определяне на изпълнител 17.07.2018 г.
9 П-2018-05-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 17.07.2018 г.
10 П-2018-05-10 Обявление за възложена поръчка : Договор № З-76/17.08.2018 г. 04.09.2018 г.
11 П-2018-05-11 Договор № З-76/17.08.2018 г. 04.09.2018 г.
12 П-2018-05-12 Договор с подизпълнител 04.09.2018 г.
13 П-2018-05-13 Допълнително споразумение към сключен договор 14.11.2018 г.
14 П-2018-05-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.03.2019 г.