logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2018-07
АОП номер: 9077013
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София”
Дата: 08.06.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2018-07-01 Обява за събиране на оферти 08.06.2018 г.
2 С-2018-07-02 Документация 08.06.2018 г.
3 С-2018-07-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 08.06.2018 г.
4 С-2018-07-04 Съобщение за удължаване на срока 19.06.2018 г.
5 С-2018-07-05 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 19.06.2018 г.
6 С-2018-07-06 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 13.07.2018 г.
7 С-2018-07-07 Съобщение за прекратяване на възлагането по обособени позиции 1, 3 и 4 13.07.2018 г.
8 С-2018-07-08 Договор № З-56/10.08.2018 г. за обособена позиция № 2 15.08.2018 г.