logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-07
АОП номер: 00193-2018-0007
Вид: Открита процедура
Наименование: „Избор на изпълнител за доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на лазерна система за рязане и системи за адитивно производство (3D принтери) по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” и 5.13 „Общо инженерство” чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1”
Дата: 11.06.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-07-01 Решение 13.06.2018 г.
2 П-2018-07-02 Обявление 13.06.2018 г.
3 П-2018-07-03 Документация 13.06.2018 г.
4 П-2018-07-04 Електронен ЕЕДОП 13.06.2018 г.
5 П-2018-07-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 30.07.2018 г.
6 П-2018-07-06 Протоколи и окончателен доклад на комисията 06.08.2018 г.
7 П-2018-07-07 Решение за определяне на изпълнител 06.08.2018 г.
8 П-2018-07-08 Обявление за възложена поръчка Договор № З-81/05.09.2018 12.09.2018 г.
9 П-2018-07-09 Договор 12.09.2018 г.
10 П-2018-07-10 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 30.10.2018 г.