logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-08
АОП номер: 00193-2018-0008
Вид: Публично състезание
Наименование: „Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника“
Дата: 04.07.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-08-01 Решение 04.07.2018 г.
2 П-2018-08-02 Обявление 04.07.2018 г.
3 П-2018-08-03 Документация 04.07.2018 г.
4 П-2018-08-04 Електронен ЕЕДОП 04.07.2018 г.
5 П-2018-08-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 16.07.2018 г.
6 П-2018-08-07 Решение за прекратяване , в частта по обособена позиция 1 16.07.2018 г.
7 П-2018-08-08 Обявление за възложена поръчка - прекратяване обособена позиция 1 30.07.2018 г.
8 П-2018-08-09 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 08.08.2018 г.
9 П-2018-08-10 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 04.09.2018 г.
10 П-2018-08-11 Решение за определяне на изпълнител 01.10.2018 г.
11 П-2018-08-12 Протоколи и окончателен доклад на комисията 01.10.2018 г.
12 П-2018-08-13 Обявление за възложена поръчка - Договор № З-92/07.11.2018 г. 09.11.2018 г.
13 П-2018-08-14 Договор № З-92/07.11.2018 г. за обособена позиция № 2 09.11.2018 г.
14 П-2018-08-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 26.11.2019 г.