logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-13
АОП номер: 00193-2018-0013
Вид: Открита процедура
Наименование: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“
Дата: 15.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-13-01 Решение 18.10.2018 г.
2 П-2018-13-02 Обявление 18.10.2018 г.
3 П-2018-13-03 Документация 19.10.2018 г.
4 П-2018-13-04 Електронен ЕЕДОП 19.10.2018 г.
5 П-2018-13-05 Разяснения по условията на обществената поръчка - на въпроси постъпили на 02.11.2018 г. 06.11.2018 г.
6 П-2018-13-06 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 15.11.2018 г. 19.11.2018 г.
7 П-2018-13-07 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 22.11.2018 г. 26.11.2018 г.
8 П-2018-13-08 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 26.11.2018 г. 29.11.2018 г.
9 П-2018-13-09 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 22.02.2019 г.
10 П-2018-13-10 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 17.04.2019 г.
11 П-2018-13-11 Решение за определяне на изпълнител 20.05.2019 г.
12 П-2018-13-12 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.05.2019 г.
13 П-2018-13-13 Обявление за възложена поръчка Договор З-92/12.09.2019 г. 30.09.2019 г.
14 П-2018-13-14 Договор З-92/12.09.2019 г. 30.09.2019 г.
15 П-2018-13-15 Приложение към договор З-92/12.09.2019 г. - част I 30.09.2019 г.
16 П-2018-13-16 Приложение към договор З-92/12.09.2019 г. - част II 30.09.2019 г.
17 П-2018-13-17 Приложение към договор З-92/12.09.2019 г. - част III 30.09.2019 г.
18 П-2018-13-18 Приложение към договор З-92/12.09.2019 г. - част IV 30.09.2019 г.
19 П-2018-13-19 Приложение към договор З-92/12.09.2019 г. - част V 30.09.2019 г.
20 П-2018-13-20 Приложение към договор З-92/12.09.2019 г. - част VI 30.09.2019 г.