logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-14
АОП номер: 00193-2018-0014
Вид: Открита процедура
Наименование: „Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 16.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-14-02 Решение 19.10.2018 г.
2 П-2018-14-03 Обявление 19.10.2018 г.
3 П-2018-14-04 Документация 22.10.2018 г.
4 П-2018-14-05 Електронен ЕЕДОП 22.10.2018 г.
5 П-2018-14-06 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 15.11.2018 г. 19.11.2018 г.
6 П-2018-14-07 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 22.11.2018 г. 26.11.2018 г.
7 П-2018-14-08 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 26.02.2019 г.
8 П-2018-14-09 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 15.04.2019 г.
9 П-2018-14-10 Решение за определяне на изпълнител 25.04.2019 г.
10 П-2018-14-11 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.04.2019 г.
11 П-2018-14-12 Обявление за възложена поръчка Договор № З-56/12.06.2019 г. 24.06.2019 г.
12 П-2018-14-13 Договор № З-56/12.06.2019 г. 24.06.2019 г.
13 П-2018-14-14 Приложение към договор № З-56 -I част 24.06.2019 г.
14 П-2018-14-15 Приложение към договор № З-56 - II част 24.06.2019 г.
15 П-2018-14-16 Приложение към договор № З-56 - III част 24.06.2019 г.
16 П-2018-14-17 Приложение към договор № З-56 - IVчаст 24.06.2019 г.
17 П-2018-14-18 Приложение към договор № З-56 - V част 24.06.2019 г.
18 П-2018-14-19 Приложение към договор № З-56 - VI част 24.06.2019 г.
19 П-2018-14-20 Договор с подизпълнител 05.07.2019 г.
20 П-2018-14-21 Допълнително споразумение към сключен договор 02.10.2019 г.
21 П-2018-14-22 Допълнително споразумение към сключен договор с подизпълнител 08.10.2019 г.