logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-15
АОП номер: 00193-2018-0015
Вид: Открита процедура
Наименование: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на системна интеграция (сградни инсталации) на кампус „Студентски град“ в бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 16.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-15-01 Решение 19.10.2018 г.
2 П-2018-15-02 Обявление 19.10.2018 г.
3 П-2018-15-03 Документация 19.10.2018 г.
4 П-2018-15-04 Електронен ЕЕДОП 19.10.2018 г.
5 П-2018-15-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 22.11.2018 г. 26.11.2018 г.
6 П-2018-15-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 25.02.2019 г.