logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-15
АОП номер: 00193-2018-0015
Вид: Открита процедура
Наименование: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на системна интеграция (сградни инсталации) на кампус „Студентски град“ в бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 16.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-15-01 Решение 19.10.2018 г.
2 П-2018-15-02 Обявление 19.10.2018 г.
3 П-2018-15-03 Документация 19.10.2018 г.
4 П-2018-15-04 Електронен ЕЕДОП 19.10.2018 г.
5 П-2018-15-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 22.11.2018 г. 26.11.2018 г.
6 П-2018-15-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 25.02.2019 г.
7 П-2018-15-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 17.05.2019 г.
8 П-2018-15-08 Решение за определяне на изпълнител 05.06.2019 г.
9 П-2018-15-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията - първа част 05.06.2019 г.
10 П-2018-15-10 Протоколи и окончателен доклад на комисията - втора част 05.06.2019 г.
11 П-2018-15-11 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 2: Договор № З-69/04.07.2019 г. 24.07.2019 г.
12 П-2018-15-12 Договор за обособена позиция 2 - № З-69/04.07.2019 г . и Приложение към него I част. 24.07.2019 г.
13 П-2018-15-13 Приложение към договор № З-69/04.07.2019 г. - II част 24.07.2019 г.
14 П-2018-15-14 Приложение към договор № З-69/04.07.2019 г. - III част 24.07.2019 г.
15 П-2018-15-15 Приложение към договор № З-69/04.07.2019 г. - IV част 24.07.2019 г.
16 П-2018-15-16 Приложение към договор № З-69/04.07.2019 г. - V част 24.07.2019 г.
17 П-2018-15-17 Приложение към договор № З-69/04.07.2019 г. - VI част 24.07.2019 г.
18 П-2018-15-18 Приложение към договор № З-69/04.07.2019 г. - VII част 24.07.2019 г.
19 П-2018-15-19 Приложение към договор № З-69/04.07.2019 г. - VIII част 24.07.2019 г.
20 П-2018-15-20 Приложение към договор № З-69/04.07.2019 г. - IX част 24.07.2019 г.
21 П-2018-15-21 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1: Договор № З-77/22.07.2019 г. 01.08.2019 г.
22 П-2018-15-22 Договор за обособена позиция 1 - № З-77/22.07.2019 г . 01.08.2019 г.
23 П-2018-15-23 Приложение към договор № З-77/22.07.2019 г. - I част: 01.08.2019 г.
24 П-2018-15-24 Приложение към договор № З-77/22.07.2019 г. - II част 01.08.2019 г.
25 П-2018-15-25 Приложение към договор № З-77/22.07.2019 г. - III част 01.08.2019 г.
26 П-2018-15-26 Приложение към договор № З-77/22.07.2019 г. - IV част 01.08.2019 г.
27 П-2018-15-27 Приложение към договор № З-77/22.07.2019 г. - V част 01.08.2019 г.
28 П-2018-15-28 Приложение към договор № З-77/22.07.2019 г. - VI част 01.08.2019 г.
29 П-2018-15-29 Приложение към договор № З-77/22.07.2019 г. - VII част 01.08.2019 г.
30 П-2018-15-30 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 01.06.2020 г.
31 П-2018-15-31 Допълнително споразумение към сключен договор 01.06.2020 г.
32 П-2018-15-32 Допълнително споразумение към сключен договор № З-69/04.07.2019 г. 08.02.2021 г.
33 П-2018-15-33 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 08.02.2021 г.
34 П-2018-15-34 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.02.2022 г.
35 П-2018-15-35 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.03.2022 г.