logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-17
АОП номер: 00193-2018-0017
Вид: Открита процедура
Наименование: "Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект „Обособяване на две помещения във фоайето във Втори корпус и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020".
Дата: 17.10.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-17-01 Решение 22.10.2018 г.
2 П-2018-17-02 Обявление 22.10.2018 г.
3 П-2018-17-03 Документация 22.10.2018 г.
4 П-2018-17-04 Електронен ЕЕДОП 22.10.2018 г.
5 П-2018-17-05 Решение за прекратяване 10.12.2018 г.
6 П-2018-17-06 Обявление за възложена поръчка - прекратяване 27.12.2018 г.