logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2018-20
Вид: Открита процедура
Наименование: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ С 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОПИРНА И ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ЗАПАЗЕНА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ,
Дата: 19.12.2018 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2018-20-01 Съобщение линк към документация. 19.12.2018 г.