logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-02
АОП номер: 00193-2019-0002
Вид: Открита процедура
Наименование: "Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект „Обособяване на две помещения във фоайето във Втори корпус и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020".
Дата: 15.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-02-01 Решение 17.01.2019 г.
2 П-2019-02-02 Обявление 17.01.2019 г.
3 П-2019-02-03 Документация 17.01.2019 г.
4 П-2019-02-04 Електронен ЕЕДОП 17.01.2019 г.
5 П-2019-02-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 22.05.2019 г.
6 П-2019-02-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 08.08.2019 г.
7 П-2019-02-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 16.08.2019 г.
8 П-2019-02-08 Решение за определяне на изпълнител 16.08.2019 г.
9 П-2019-02-09 Договор 17.10.2019 г.
10 П-2019-02-10 Приложение към договор Приложение № 1 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
11 П-2019-02-11 Приложение към договор Приложение № 2 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
12 П-2019-02-12 Приложение към договор Приложение № 3 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
13 П-2019-02-13 Приложение към договор Приложение № 4 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
14 П-2019-02-14 Приложение към договор Приложение № 5 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
15 П-2019-02-15 Приложение към договор Приложение № 6 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
16 П-2019-02-16 Приложение към договор Приложение № 7 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
17 П-2019-02-17 Приложение към договор Приложение № 8-1 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
18 П-2019-02-18 Приложение към договор Приложение № 8-2 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
19 П-2019-02-19 Приложение към договор Приложение № 8-3 към договор ОП-97/30.09.2019 г. 17.10.2019 г.
20 П-2019-02-20 Обявление за възложена поръчка 17.10.2019 г.
21 П-2019-02-21 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 07.01.2021 г.
22 П-2019-02-22 Допълнително споразумение към сключен договор 07.01.2021 г.
23 П-2019-02-23 Допълнително споразумение към сключен договор 08.02.2021 г.
24 П-2019-02-24 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 08.02.2021 г.
25 П-2019-02-25 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.04.2021 г.