logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-03
АОП номер: 00193-2019-0004
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 17.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-03-01 Решение 21.01.2019 г.
2 П-2019-03-02 Обявление 21.01.2019 г.
3 П-2019-03-03 Документация 21.01.2019 г.
4 П-2019-03-04 Електронен ЕЕДОП 21.01.2019 г.
5 П-2019-03-05 Разяснения по условията на обществената поръчка , във връзка с въпрос постъпил на 31.01.2019 г. 04.02.2019 г.
6 П-2019-03-06 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 18.02.2019 г. 20.02.2019 г.
7 П-2019-03-07 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 21.03.2019 г.
8 П-2019-03-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 22.04.2019 г.