logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-03
АОП номер: 00193-2019-0004
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 17.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-03-01 Решение 21.01.2019 г.
2 П-2019-03-02 Обявление 21.01.2019 г.
3 П-2019-03-03 Документация 21.01.2019 г.
4 П-2019-03-04 Електронен ЕЕДОП 21.01.2019 г.
5 П-2019-03-05 Разяснения по условията на обществената поръчка , във връзка с въпрос постъпил на 31.01.2019 г. 04.02.2019 г.
6 П-2019-03-06 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 18.02.2019 г. 20.02.2019 г.
7 П-2019-03-07 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 21.03.2019 г.
8 П-2019-03-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 22.04.2019 г.
9 П-2019-03-09 Решение за определяне на изпълнител 10.05.2019 г.
10 П-2019-03-10 Протоколи и окончателен доклад на комисията 10.05.2019 г.
11 П-2019-03-11 Обявление за възложена поръчка Договори №№ З-57;З-58;З-59;З-60/ 12.06.2019 г.; № З-61/13.06.2019 г. 24.06.2019 г.
12 П-2019-03-12 Договор По обособена позиция 1 - Договор № З-57/12.06.2019 г. 24.06.2019 г.
13 П-2019-03-13 Приложение към договор № З-57/12.06.2019 г. 24.06.2019 г.
14 П-2019-03-14 Договор по обособена позиция 2- № З-61/13.06.2019 г. и приложения I част 24.06.2019 г.
15 П-2019-03-15 Приложение към договор № З-61/13.06.2019 г. - II част 24.06.2019 г.
16 П-2019-03-16 Договор по обособена позиция 3 - № З-58/ 12.06 2019 г. и приложения към него 24.06.2019 г.
17 П-2019-03-17 Договор по обособена позиция 4 - № З-59/12.06.2019 г. и приложения към него 24.06.2019 г.
18 П-2019-03-18 Договор по обособена позиция 5 - № З-60/ 12.06.2019 г. 24.06.2019 г.
19 П-2019-03-19 Приложение към договор № З-60/12.06.2019 г. 24.06.2019 г.
20 П-2019-03-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.09.2019 г.
21 П-2019-03-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 18.09.2019 г.
22 П-2019-03-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 01.10.2019 г.
23 П-2019-03-23 Съобщение - споразумение за прекратяване на Договор № З-58/ 12.06 2019 г. 23.10.2019 г.
24 П-2019-03-24 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 23.10.2019 г.
25 П-2019-03-25 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.07.2020 г.