logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-04
АОП номер: 00193-2019-0003
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 17.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-04-01 Решение 21.01.2019 г.
2 П-2019-04-02 Обявление 21.01.2019 г.
3 П-2019-04-03 Документация 21.01.2019 г.
4 П-2019-04-04 Електронен ЕЕДОП 21.01.2019 г.
5 П-2019-04-05 Разяснения по условията на обществената поръчка , във връзка с въпрос постъпил на 21.01.2019 г. 24.01.2019 г.
6 П-2019-04-06 Разяснения по условията на обществената поръчка , във връзка с въпрос постъпил на 22.01.2019 г. 24.01.2019 г.
7 П-2019-04-07 Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 1 08.03.2019 г.
8 П-2019-04-08 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 21.03.2019 г.
9 П-2019-04-09 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособена позиция № 1 22.03.2019 г.
10 П-2019-04-10 Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 2 21.05.2019 г.
11 П-2019-04-11 Протоколи и окончателен доклад на комисията 21.05.2019 г.
12 П-2019-04-12 Обявление за възложена поръчка - прекратяване по обособена позиция № 2 07.06.2019 г.