logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-05
АОП номер: 00193-2019-0005
Вид: Открита процедура
Наименование: „Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: Изпълнение на инженеринг (проектиране за вътрешен ремонт, СМР и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“, по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 18.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-05-01 Решение 21.01.2019 г.
2 П-2019-05-02 Обявление 21.01.2019 г.
3 П-2019-05-03 Документация 22.01.2019 г.
4 П-2019-05-04 Електронен ЕЕДОП 22.01.2019 г.
5 П-2019-05-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 03.04.2019 г.
6 П-2019-05-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 24.04.2019 г.
7 П-2019-05-07 Решение за определяне на изпълнител 15.05.2019 г.
8 П-2019-05-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 15.05.2019 г.
9 П-2019-05-09 Обявление за възложена поръчка 08.07.2019 г.
10 П-2019-05-10 Договор 08.07.2019 г.
11 П-2019-05-11 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 25.01.2021 г.
12 П-2019-05-12 Допълнително споразумение към сключен договор № З-62/26.06.2019 г. 25.01.2021 г.
13 П-2019-05-13 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 08.04.2021 г.
14 П-2019-05-14 Допълнително споразумение към сключен договор № З-62/26062019 г. 08.04.2021 г.
15 П-2019-05-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.07.2021 г.