logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-06
АОП номер: 00193-2019-0006
Вид: Открита процедура
Наименование: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: "Създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“
Дата: 18.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-06-01 Решение 21.01.2019 г.
2 П-2019-06-02 Обявление 21.01.2019 г.
3 П-2019-06-03 Документация 22.01.2019 г.
4 П-2019-06-04 Електронен ЕЕДОП 22.01.2019 г.
5 П-2019-06-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 05.07.2019 г.
6 П-2019-06-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 16.07.2019 г.
7 П-2019-06-07 Решение за определяне на изпълнител 27.08.2019 г.
8 П-2019-06-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията - първа част 27.08.2019 г.
9 П-2019-06-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията - втора част 27.08.2019 г.
10 П-2019-06-10 Договор № З-104/10.10.2019 г. 21.10.2019 г.
11 П-2019-06-11 Приложение към договор № З-104/10.10.2019 г. 21.10.2019 г.
12 П-2019-06-12 Обявление за възложена поръчка 21.10.2019 г.