logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-07
АОП номер: 00193-2019-0007
Вид: Открита процедура
Наименование: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата на бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 18.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-07-01 Решение 21.01.2019 г.
2 П-2019-07-02 Обявление 21.01.2019 г.
3 П-2019-07-03 Документация 22.01.2019 г.
4 П-2019-07-04 Електронен ЕЕДОП 22.01.2019 г.
5 П-2019-07-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 03.07.2019 г.