logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-07
АОП номер: 00193-2019-0007
Вид: Открита процедура
Наименование: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата на бл.8 – ниско тяло, собственост на TУ-София, по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 18.01.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-07-01 Решение 21.01.2019 г.
2 П-2019-07-02 Обявление 21.01.2019 г.
3 П-2019-07-03 Документация 22.01.2019 г.
4 П-2019-07-04 Електронен ЕЕДОП 22.01.2019 г.
5 П-2019-07-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 03.07.2019 г.
6 П-2019-07-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 17.07.2019 г.
7 П-2019-07-07 Решение за определяне на изпълнител 29.07.2019 г.
8 П-2019-07-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 29.07.2019 г.
9 П-2019-07-09 Обявление за възложена поръчка за позиция 1- Дог. № З-89/27.08.2019 г.; за позиция 2- Дог. № З-88/27.08.2019 г., 12.09.2019 г.
10 П-2019-07-10 Договор № З-89/27.08.2019 г. - обособена позиция 1 12.09.2019 г.
11 П-2019-07-11 Договор № З-88/27.08.2019 г. - обособена позиция 2 12.09.2019 г.
12 П-2019-07-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 08.03.2022 г.
13 П-2019-07-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 08.03.2022 г.