logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-10
АОП номер: 00193-2019-0010
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"
Дата: 15.02.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-10-01 Решение 18.02.2019 г.
2 П-2019-10-02 Обявление 18.02.2019 г.
3 П-2019-10-03 Документация 20.02.2019 г.
4 П-2019-10-04 Електронен ЕЕДОП 20.02.2019 г.
5 П-2019-10-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 14.05.2019 г.
6 П-2019-10-06 Решение за прекратяване 15.05.2019 г.
7 П-2019-10-07 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособена позиция 4 03.06.2019 г.
8 П-2019-10-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 10.07.2019 г.
9 П-2019-10-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 25.07.2019 г.
10 П-2019-10-10 Решение за определяне на изпълнител 25.07.2019 г.
11 П-2019-10-11 Обявление за възложена поръчка Договор № З-91/05.09.2019 г. 19.09.2019 г.